Kortegolf
(HF)

De kortegolf of hoogfrequent band (HF: High Frequency) is het frequentiegebied van 3 tot 30 MHz. Voor wat betreft de propagatie is de kortegolf een overgangsgebied. Rond de 3 MHz vindt nog propagatie langs de aarde plaats (grondgolf). Naarmate de frequentie hoger wordt, neemt de absorptie door de aarde van de grondgolf verder toe. In het stuk van 3 - 6 MHz is er nog communicatie via de grondgolf mogelijk. De daarbij te halen afstanden zijn echter beperkt tot zo'n 100 km. Grote obstakels als flatgebouwen, huizen en schepen gaan een belemmering vormen. Met name 's nachts is er ook communicatie via de weerkaatsing aan de E- en F-laag van de ionosfeer mogelijk.

Boven de 6 MHz is de grondgolf nauwelijks meer aanwezig. Wel is er dan over zeer beperkte afstanden directe communicatie tussen de zender en de ontvanger mogelijk. De communicatie vindt in dit gebied met name via weerkaatsing aan de ionosfeer plaats. Omdat de demping van de ionosfeer in dit frequentiegebied matig is, kunnen hierbij met een gering zendvermogen grote afstanden worden overbrugd, waarbij het signaal meerdere keren tussen aarde en ionosfeer heen en weer kaatst. Dit verklaart de populariteit van deze band voor de radozendamateurs en de omroep. De uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep vinden dan ook plaats in de kortegolfbanden.

Verder vinden we hier vaste verbindingen. Van oudsher zat hier ook veel verkeer met schepen en vliegtuigen. Boven in de band zit op de 27 MHz de zogenaamde bakkies. Dit is een vrije band waar met een zeer beperkt vermogen radioverbindingen mogen worden opgezet. Vooral in de begintijd was deze redelijk populair. Daarnaast zitten ook hier nog inductieve systemen en komen we verder nog wat 'klein grut' tegen, zoals modelbesturingen.
Lees verder